Důležitá je základní hodnota.

Při klasifikaci našich certifikátů trváme na přísných a jasných kritériích. O tom, zda je certifikát podle tohoto souboru pravidel udržitelný či nikoli, rozhoduje vylučovací řízení. Mezi relevantní faktory patří:

 Základní - Je index nebo akcie udržitelný(é)?

 Typ produktu - Je certifikát investičním produktem? (Ve smyslu klasifikace Zertifikate Forum Austria.)

To znamená, že pouze investiční produkty s udržitelným podkladovým aktivem jsou považovány za environmentálně a sociálně kompatibilní ve smyslu ESG (Environment, Social, Governance). V případě indexových podkladů spolupracujeme například s renomovanou indexovou kalkulačkou MSCI. Při výběru jednotlivých akcií se opíráme o analýzy ESG společnosti Raiffeisen Research. Vylučovací kritéria se používají k vyloučení společností nebo zemí z investičního souboru, protože vyrábějí určité produkty, nesplňují určitá sociální, ekologická nebo politická kritéria nebo porušují mezinárodní normy a standardy. Kromě toho se uplatňuje Kodex udržitelnosti rakouského fóra Zertifikate.

Standard udržitelnosti pro certifikáty Raiffeisen ve formátu PDF:

Shrnutí našeho standardu udržitelnosti najdete v informační brožuře.

 

Kodex udržitelnosti Certifikační fórum
Rakousko (ZFA):

Na úrovni rakouského sektoru se čtyři emitenti zastoupení v ZFA rovněž dohodli na jednotných produktových standardech a standardech transparentnosti v souladu s kritérii pro udržitelné investice s certifikáty. Další informace na www.zertifikateforum.at.

Our sustainability standards


Sustainable underlying - sustainable issuer - sustainable certificate: this is the chain on which the sustainability standard for Raiffeisen certificates and our sustainable activities are based.

Our sustainability strategy also ensures that no ecological or social goal or principle leads to another being violated or even completely disregarded (the so-called "do not significantly harm" principle).

 

Criteria for product exclusion


Leverage products are generally categorised as non-sustainable because they typically have a short term and do not serve any medium or long-term investment objectives. Investment products that specifically profit from falling prices (reverse or short certificates) are also considered unsustainable. Please see product classification of the Zertifikate Forum Austria.

 

Criteria for the exclusion of the underlying

We explicitly exclude certain underlying assets from sustainable investment products. We have also set strict turnover limits for certain economic activities. No investment products are issued on companies as underlyings that violate the UN Global Compact. Child labour, disregard for human rights or significant damage to the environment are examples of such serious violations.

 

Companies that…

... violate human rights and especially the above-mentioned UN Global Compact principles.


... derive more than 25% of their revenue from coal mining.

 

... generate more than 10% of their revenue from armaments.


... generate more than 5% of their revenue from tobacco.

... engage in trading essential food commodities (soft commodities) on financial markets. 

... derive more than 10% of their revenue from nuclear power.

Additionally, we exclude states as underlying assets that are classified as ‘not free’ by Freedom House due to the current human rights situation.


The exclusion criteria were developed based on the taxonomy and disclosure regulation of the European Union in coordination with the corporate governance for Raiffeisen certificates, as well as in line with the recommendations of the Austrian Federal Economic Chamber (WKO) and considering the RBI business policies.
 

Sustainable indices

Investment products with sustainable indices as underlyings fully take into account the exclusion criteria according to the sustainability standard for Raiffeisen certificates, including Principal Adverse Impacts (PAIs). For further information, please refer to the information brochure (PDF) or to Criteria, Principles, Ratings.

The following sustainability indices are used for sustainable Raiffeisen certificates:

Major adverse impacts on sustainability (PAI)

In the case of sustainable Raiffeisen certificates, significant adverse impacts on sustainability - known as PAIs for short - are taken into account on two levels:
 

  • At the level of the issuer, i.e. Raiffeisen Bank International, derived from the sustainability report.
  • At the level of the underlying asset, through compliance with the sustainability strategy and consideration of the sustainability standard.

These PAIs are taken into account at issuer level (derived from Raiffeisen Bank International's sustainability report) and at the level of the underlying asset (in accordance with the sustainability standard for Raiffeisen certificates and compliance with a dedicated ESG strategy).

Greenhouse gas emissionsWater conservation and consumption

Species diversity (biodiversity)Social, labour and human rights issues, including corruption and bribery
Waste avoidance  

Proč se jako emitent zaměřujeme na udržitelnost


Jako průkopník v oblasti strukturovaných produktů Raiffeisen včas rozpoznala trend udržitelných finančních produktů a hrála významnou roli při jeho formování. Již v roce 2005 Raiffeisen vydala indexové certifikáty s odkazem na udržitelnost a v roce 2014 uvedla na trh speciální sérii certifikátů, aby investoři mohli jednoduše a s ochranou kapitálu investovat do tématu udržitelnosti. Od té doby poptávka po udržitelných certifikátech Raiffeisen rychle roste. Objem nesplacených investic do certifikátů se od roku 2018 více než zčtyřnásobil.

 

Rakouská ekoznačka pro certifikáty Raiffeisen

V dubnu 2022 udělila spolková ministryně Eleonore Gewesslerová společnosti Raiffeisen (dříve Raiffeisen Centrobank AG) rakouskou ekoznačku. Rakouská ekoznačka jako nezávislá pečeť kvality s vysokou úrovní důvěryhodnosti a velmi vysokou uznávací hodnotou certifikuje eticky orientované projekty a společnosti ve finančním sektoru, které vytvářejí zisky prostřednictvím udržitelných investic.
k tiskové zprávě →

UN Principles for Responsible Banking

Raiffeisen Bank International Group (RBI) has signed the UN Principles for Responsible Banking as of 2021. This is a global agreement developed between banks and the United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). The Principles for Responsible Banking define the role and responsibility of the banking sector and bring it into line with the UN Sustainable Development Goals and the Paris Climate Agreement of 2015. Raiffeisen Certificates are also committed to this framework.

 

Austrian Ecolabel for Raiffeisen certificates

In April 2022, Raiffeisen (formerly Raiffeisen Centrobank AG) was awarded the Austrian Ecolabel by Federal Minister Eleonore Gewessler. As an independent seal of quality with a high level of credibility and very high recognition value, the Austrian Ecolabel certifies ethically oriented projects and companies in the financial sector that generate profits through sustainable investments. To the press release in german language →

 

Sustainability Standard for Raiffeisen Certificates as PDF:

You can find the summary of our Sustainability Standard in our information brochure.

Sustainability Code of the
Certificate Forum Austria (ZFA):

At the Austrian sector level, the four issuers represented in the ZFA have also agreed on uniform product and transparency standards in accordance with the criteria for sustainable investment with certificates. Further information at www.zertifikateforum.at.

 


 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Udržitelné certifikáty Raiffeisen zohledňují hlavní nepříznivé vlivy na faktory udržitelnosti (PAI) podle čl. 2 č. 7 písm. c) směrnice MiFID II-DVO, (EU) 2021/1253. Nejedná se však o finanční produkty ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088. Jedná se o reklamu, která nepředstavuje investiční poradenství, nabídku, doporučení ani výzvu k podání nabídky. Komplexní informace o finančním nástroji a jeho možnostech a rizicích - viz schválený (základní) prospekt (včetně případných dodatků), zveřejněný na adrese raiffeisenzertifikate.at/securitiesprospectuses. Další informace také v základním informačním listu a v části "Informace pro zákazníky a regulatorní záležitosti" raiffeisenzertifikate.at/customer-information. Schválení prospektu nelze chápat jako schválení tohoto finančního nástroje ze strany orgánu (FMA). Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět. Před investičním rozhodnutím doporučujeme přečíst si prospekt. Při nákupu finančního nástroje nese investor úvěrové riziko Raiffeisen Bank International AG (RBI). Certifikát podléhá zvláštním předpisům, které mohou mít nepříznivý dopad již v případě pravděpodobného selhání RBI (např. pozastavení výplaty úroků) - viz raiffeisenzertifikate.at/bail-in.