O Certyfikatach

Certyfikaty strukturyzowane są papierami wartościowymi, których instrumentem bazowym mogą być: akcje, indeksy akcji, surowce. Mogą posiadać mechanizm ochronny kapitału, aby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa inwestorów. W zależności od wybranego certyfikatu, kapitał może być chroniony częściowo lub w całości. Dzięki certyfikatom strukturyzowanym możliwe jest czerpanie zysków na rynku w trendzie bocznym lub spadkowym. Są to istotne zalety w porównaniu z inwestycjami bezpośrednio np. w akcje lub ETFy (Exchange Traded Fund).

Certyfikaty strukturyzowane posiadają określone profile wypłat, dzięki czemu mają jasny i przejrzysty sposób działania. Certyfikaty strukturyzowane umożliwiają również łatwe i elastyczne inwestowanie tematyczne - na przykład w zrównoważony rozwój lub tematy przyszłościowe, takie jak np. sztuczna inteligencja czy energia odnawialna.

Najpopularniejszym aktywem bazowym emitowanych przez nas certyfikatów strukturyzowanych są szeroko zdywersyfikowane europejskie i międzynarodowe indeksy, których ryzyko rynkowe jest niższe niż w przypadku pojedynczych akcji. Zakup certyfikatów możliwy jest zarówno w ramach ofert publicznych prowadzonych przez wybranych dystrybutorów jak również na rynku wtórnym (po aktualnej cenie kupna / sprzedaży) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w państwa domu maklerskim. Inwestować można nawet niewielkie kwoty - minimalny wolumen transakcji na rynku wtórnym to równowartość 1 certyfikatu.

Jak w przypadku wszystkich papierów wartościowych, inwestowanie w certyfikaty wiąże się również z ryzykiem. Certyfikaty to specjalna forma obligacji - znana na rynku jako obligacje na okaziciela. Oznacza to, że bank (zwany też emitentem), który wystawia certyfikat, jest odpowiedzialny za jego spłatę. Istnieje zatem ryzyko, że emitent nie będzie w stanie (częściowo lub w całości) wywiązać się z obowiązku wykupu certyfikatów - z powodu niewypłacalności (ryzyko emitenta) lub ewentualnych nakazów urzędowych ("bail-in"). W takich przypadkach może dojść do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału.

Wybór odpowiedniego rodzaju certyfikatu ma kluczowe znaczenie w kontekście ryzyka utraty zainwestowanego kapitału. Warto mieć na uwadze certyfikaty z pełną ochroną zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności. Tego typu instrumenty są dobrym wyborem dla inwestorów zorientowanych głównie na bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Jeśli jesteś skłonny podjąć nieco większe ryzyko i mieć szansę na uzyskanie wyższego zysku, możesz wybrać certyfikaty z warunkową ochroną kapitału. Natomiast dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko, są dostępne certyfikaty z dźwignią finansową.

Zasadniczo możemy podzielić certyfikaty na 3 kategorie, zależnie od apetytu inwestora na ryzyko: Produkty z ochroną kapitału w dniu zapadalności, produkty z warunkową ochroną oraz produkty z dźwignią finansową.

Certyfikaty Gwarantowane →

Certyfikaty Gwarantowane mogą być szczególnie interesujące dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z inwestowaniem. Krótko mówiąc, masz możliwość osiągnięcia zysku z potencjalnych wzrostów na rynku kapitałowym, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony zainwestowanego kapitały np. w 100% w dniu zapadalności certyfikatu. Okres trwania takich certyfikatów jest z reguły dłuższy niż w przypadku innych produktów, dlatego są odpowiednie do długoterminowego gromadzenia majątku.

Produkty inwestycyjne bez ochrony kapitału →

Należą do nich certyfikaty bonusowe, ekspresowe,dyskontowe oraz odwrotnie zamienne. Są odpowiednie dla inwestorów o krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym. Ze względu na stosowany mechanizm bariery, cechują się mniejszym ryzykiem rynkowym niż bezpośrednia inwestycja w dany instrument bazowy.

Do grupy certyfikatów strukturyzowanych bez ochrony kapitału należą również certyfikaty indeksowe i partycypacyjne, które co do zasady naśladują 1:1 zmianę cen instrumentu bazowego, co za tym idzie obarczone są analogicznym ryzykiem rynkowym. W tym miejscu nasi eksperci wyjaśniają czym róż

Produkty lewarowane →

Produkty z dźwignią finansową są odpowiednie dla inwestorów z dużym doświadczeniem na rynku kapitałowym i odpowiednio wysoką akceptacją ryzyka. Dzięki wbudowanej dźwigni finansowej dają inwestorowi możliwość zwielokrotnionego udziału w rozwoju instrumentu bazowego - zarówno przy wzrostach jak i spadkach, przy niskim zaangażowaniu kapitału własnego. Należy mieć na uwadze, że całkowita strata inwestycji jest możliwa nawet wtedy, gdy cena aktywa bazowego poruszy się nieznacznie w przeciwnym kierunku.

W naszym dziale wiedzy zebraliśmy dalsze informacje →