Indeks MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement IndexZrównoważony certyfikat

Cena1 784,94 EUR Zmiana+17,88 (+1,01 %) Kurs maksymalny1 786,93 EUR Kurs najniższy1 766,48 EUR Ost. aktual.09.12.2022
19:29:51.635

UTC

Kwotowanie
1 784,94
Ost. aktual.
09.12.2022 19:29:51.635
Zmiana (jednodniowa)
+17,88 (+1,01 %)
Kurs zamknięcia
1 767,06
Open Value
1 766,48
Kurs maksymalny
1 786,93
Kurs najniższy
1 766,48
Wolumen
-

ISIN
GB00BNHRDM73
WKN
-
Waluta
EUR
Typ
Index
Giełda Papierów Wartościowych
@AT
Kraj
-
Typ indeksu
-

Zmiana (jednodniowa)
+1,01 %
1 tydzień
-1,14 %
1 miesiąc
+5,99 %
1 rok
-12,76 %
3 year
+8,45 %
5 year
+13,91 %
Bieżący rok
-14,12 %
Najwyższy poziom 52 tygodnie
2 101,97
Najniższy poziom 52 weeks
1 533,57
Zmienność 1 tydzień (tygodniowa)
11,48 %
Zmienność 1 miesiąc (miesięczna)
15,91 %
Zmienność 3 miesiące (trzymiesięczna)
18,45 %
Zmienność 6 miesięcy (sześciomiesięczna)
18,44 %
Zmienność 1 rok (roczna)
19,62 %
Zmienność 3 lata (trzyletnia)
20,54 %
Informacje dodatkowe

MSCI® Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Indeks ma na celu odzwierciedlenie wyników akcji europejskich spółek posiadających silny profil ESG, które uzyskały najlepszą ocenę ESG wśród społek wchodzących w skład indeksu MSCI® Europe oraz nie są zaangażowane w kontrowersyjną działalność biznesową (np. związaną z bronią, tytoniem, hazardem). Indeks bazowy obejmuje około 100 spółek europejskich z 15 krajów uprzemysłowionych. Wypłacone dywidendy netto z indeksu MSCI Europe Top ESG Select są reinwestowane, przy czym codziennie wartość indeksu jest odpowiednio korygowana (obniżana) o 4.5% w skali roku (= decrement). Indeks jest weryfikowany i dostosowywany co kwartał.

DISCLAIMER: Dane MSCI składają się z niestandardowego indeksu obliczonego przez MSCI dla i na zlecenie Raiffeisen Centrobank AG. Dane MSCI są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być redystrybuowane ani wykorzystywane w związku z tworzeniem lub oferowaniem jakichkolwiek papierów wartościowych, produktów finansowych lub indeksów. Żadna z tych informacji nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej i nie należy tychże informacji jako takich traktować. Dane historyczne i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakichkolwiek przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. Ani MSCI, ani żadna spółka z nim powiązana, ani żadna inna osoba trzecia zaangażowana w proces lub związana z procesem opracowywania, obliczania lub tworzenia danych MSCI (zwane dalej „Stronami MSCI”) nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani deklaracji w odniesieniu do tychże danych (lub wyników, jakie można uzyskać w wyniku ich wykorzystania), a Strony MSCI niniejszym wyraźnie wyłączają wszelkie gwarancje w odniesieniu do oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu tychże danych. Bez uszczerbku dla powyższego, żadna ze Stron MSCI nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Źródło: MSCI, 2022 r.
Wyświetlanie 1 - 17 z 17 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.
GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com