Indeks MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement IndexZrównoważony certyfikat

Cena2 064,92 EUR Zmiana+2,66 (+0,13 %) Kurs maksymalny2 071,48 EUR Kurs najniższy2 058,30 EUR Ost. aktual.01.02.2023
19:29:55.521

UTC

Kwotowanie
2 064,92
Ost. aktual.
01.02.2023 19:29:55.521
Zmiana (jednodniowa)
+2,66 (+0,13 %)
Kurs zamknięcia
2 062,26
Open Value
2 067,96
Kurs maksymalny
2 071,48
Kurs najniższy
2 058,30
Wolumen
-

ISIN
GB00BNR44V41
WKN
-
Waluta
EUR
Typ
Index
Giełda Papierów Wartościowych
@AT
Kraj
-
Typ indeksu
-

Zmiana (jednodniowa)
+0,13 %
1 tydzień
+1,13 %
1 miesiąc
+5,92 %
1 rok
-9,79 %
3 year
+9,24 %
5 year
+24,62 %
Bieżący rok
+5,92 %
Najwyższy poziom 52 tygodnie
2 312,69
Najniższy poziom 52 weeks
1 860,43
Zmienność 1 tydzień (tygodniowa)
10,06 %
Zmienność 1 miesiąc (miesięczna)
11,49 %
Zmienność 3 miesiące (trzymiesięczna)
13,92 %
Zmienność 6 miesięcy (sześciomiesięczna)
14,75 %
Zmienność 1 rok (roczna)
16,22 %
Zmienność 3 lata (trzyletnia)
19,78 %
Informacje dodatkowe

MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement Indeks ma na celu odzwierciedlenie wyników akcji spółek posiadających silny profil ESG, które uzyskały najlepszą ocenę ESG wśród społek wchodzących w skład indeksu MSCI® World oraz nie są zaangażowane w kontrowersyjną działalność biznesową (np. związaną z bronią, tytoniem, hazardem). Indeks bazowy obejmuje około 500 spółek z całego świata. Wypłacone dywidendy netto z indeksu MSCI World Top ESG Select są reinwestowane, przy czym codziennie wartość indeksu jest odpowiednio korygowana (obniżana) o 5% w skali roku (= decrement). Indeks jest weryfikowany i dostosowywany co kwartał.

DISCLAIMER: Dane MSCI składają się z niestandardowego indeksu obliczonego przez MSCI dla i na zlecenie Raiffeisen Bank International AG. Dane MSCI są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być redystrybuowane ani wykorzystywane w związku z tworzeniem lub oferowaniem jakichkolwiek papierów wartościowych, produktów finansowych lub indeksów. Żadna z tych informacji nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji do podjęcia (lub powstrzymania się od podjęcia) jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej i nie należy tychże informacji jako takich traktować. Dane historyczne i analizy nie powinny być traktowane jako wskazówka lub gwarancja jakichkolwiek przyszłych wyników, analiz, prognoz lub przewidywań. Ani MSCI, ani żadna spółka z nim powiązana, ani żadna inna osoba trzecia zaangażowana w proces lub związana z procesem opracowywania, obliczania lub tworzenia danych MSCI (zwane dalej „Stronami MSCI”) nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ani deklaracji w odniesieniu do tychże danych (lub wyników, jakie można uzyskać w wyniku ich wykorzystania), a Strony MSCI niniejszym wyraźnie wyłączają wszelkie gwarancje w odniesieniu do oryginalności, dokładności, kompletności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu tychże danych. Bez uszczerbku dla powyższego, żadna ze Stron MSCI nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikowe lub jakiekolwiek inne szkody (w tym utracone zyski), nawet jeśli została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Źródło: MSCI, 2022 r.
Wyświetlanie 1 - 15 z 15 pozycji
Tylko Kupno/Sprzedaż, Zmiana %, Ost. aktual. UTC - aktualizowane są na bieżąco. Pozostałe dane prezentowane z opóźnieniem.
GODZINY HANDLU

Produkty z instrumentem bazowym z rynku austriackiego

09:15 - 17:30

Produkty z instrumentem bazowym z rynków Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Wschodniej i Turcji

 
 - Turcja, Czechy09:00 - 16:00
 - Rosja, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan09:15 - 16:30

 - Polska, Węgry, Rumunia, Europa Środkowo-Wschodnia i Europa Wschodnia

09:15 - 16:50

Produkty z instrumentem bazowym z pozostałych rynków międzynarodowych oraz
produkty na surowce 
(z uwzględnieniem Niemiec i Szwajcarii)

09:00 - 20:00

 

INFORMACJE

Poniedziałek - Piątek
08:00 do 17:30

T: +431717075454
E: info(at)raiffeisencertificates.com