Polityka prywatności w zakresie danych osobowych

Informacje na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych RODO) dotyczące przetwarzania danych osobowych

Niniejszym informujemy użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych oraz o przysługujących mu prawach i roszczeniach w zakresie ochrony danych. Treść i zakres przetwarzania danych zależy w dużej mierze od produktów i usług, o które użytkownik poprosił lub które zostały z nim uzgodnione.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych i z kim można się kontaktować w tej sprawie?

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych:

Raiffeisen Bank International AG (dalej "Bank" lub "RBI")
Am Stadtpark | 1030 Wiedeń | Austria
T:  +431 71707-0
E: datenschutz(at)rbinternational.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Banku:

Am Stadtpark 9 | 1030 Wiedeń | Austria
T: +431 71707-610
E: datenschutzbeauftragter(at)rbinternational.com

Jakie dane osobowe o klientach są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w ramach naszej relacji biznesowej. Ponadto przetwarzamy dane, które legalnie otrzymaliśmy od biur informacji kredytowej, dostawców usług informacyjnych, rejestrów dłużników (np. Kreditschutzverband von 1870) oraz ze źródeł publicznie dostępnych (np. rejestr firm, rejestr stowarzyszeń, księga wieczysta lub media), lub które legalnie udostępniły nam inne powiązane z nami firmy.

Dane osobowe obejmują Twoje dane osobowe i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, narodowość, adres email itp..) lub dane ujawnione w dokumentach tożsamości (takie jak wzór podpisu, informacje z dowodu tożsamości). Ponadto może to obejmować dane dotyczące płatności i rozliczeń (np. numer rachunku bankowego, zlecenia płatnicze, dane dotyczące obrotów w transakcjach płatniczych), zamówienia/potwierdzenia zamówienia dotyczące instrumentów finansowych, dane kredytowe (np. rodzaj i wysokość dochodu, stałe zobowiązania płatnicze związane z kosztami edukacji dzieci, spłaty pożyczek, czynsze), dane dotyczące marketingu
i dystrybucji, transakcje kredytowe, nagrania wideo i/lub dźwiękowe (np. nagrania wideo i telefoniczne), elektroniczne dzienniki i dane identyfikacyjne (aplikacje, pliki cookie itp.), dane identyfikacyjne finansowe (dane z kart kredytowych, debetowych, prepaid) lub dane dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zgodności oraz inne dane porównywalne z kategoriami powyżej.

Na naszej stronie internetowej www.certyfikatyraiffeisen.pl dane osobowe są rejestrowane i przetwarzane tylko wtedy, gdy je aktywnie podasz, na przykład podczas rejestracji. Ponadto, Twój adres IP jest przechowywany w dzienniku (log file).

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe dane tekstowe, które rozpoznają odwiedzających podczas powtórnych wizyt na stronie.

Używamy plików cookie, aby dostosować nasze usługi do Twoich potrzeb oraz analizować sposób ich wykorzystywania. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, żeby wymagana była Twoja zgoda przed użyciem plików cookie lub żeby pliki cookie były blokowane całkowicie.

Współpracujemy z różnymi sieciami społecznościowymi. Podczas korzystania z tych usług Twoja przeglądarka automatycznie łączy się z odpowiednią siecią. Przekazuje ona Twój adres IP oraz dodatkowe informacje, takie jak pliki cookie, jeśli wcześniej odwiedziłeś platformę danego serwisu społecznościowego.

Staramy się unikać, jeśli to możliwe, tego rodzaju przesyłania danych, dopóki nie nawiążesz interakcji z jedną z tych platform. Klikając odpowiedni symbol (np. logo LinkedIn lub Facebook), potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na komunikację z daną platformą oraz na przesłanie do tej sieci społecznościowej swoich danych osobowych, takich jak adres IP.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w tym  Austrian Data Protection Act 2018,  które mają zastosowanie do czynności przetwarzania danych przez Bank

  • w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez RBI w celu świadczenia i pośredniczenia w świadczeniu usług bankowych i finansowych, w szczególności w celu wykonania naszych umów z Tobą i realizacji Twoich zleceń, a także w celu przeprowadzenia działań przedkontraktowych. 

Cele przetwarzania danych opierają się przede wszystkim na konkretnym produkcie (np. rachunku bankowym, rachunku papierów wartościowych, kredycie, papierach wartościowych, depozytach, usługach pośrednictwa, badaniu spółek) i mogą obejmować między innymi realizację transakcji, przekierowywanie zamówień oraz udostępnianie informacji. 

Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania danych, o których mowa w niniejszym dokumencie, można znaleźć w odpowiednich umowach i warunkach umownych. 

  • w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie również w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych (takich jak te wynikające z austriackiej ustawy o bankowości, austriackiej ustawy o praniu pieniędzy na rynku finansowym, itp.), jak również ze względu na wymogi regulacyjne (np. określone przez Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, austriacki Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym itp.), którym Bank podlega jako austriacka instytucja kredytowa. Przykładami takich przypadków są:

- Zgłoszenia do austriackiego Urzędu ds. prania pieniędzy w niektórych podejrzanych przypadkach (§ 16 FM-GwG, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy na rynku finansowym), gdy mamy uzasadnione podejrzenia, że nasze usługi mogą być wykorzystywane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; 

- Przekazywanie informacji do Austriackiego Urząd ds. Nadzoru nad Rynkiem Finansowym - Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zgodnie z ustawą o papierach wartościowych (WAG) i  ustawą o giełdzie papierów wartościowych (BörseG), np. w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi nadużyć na rynku w zakresie informacji poufnych. 

- Udzielanie informacji finansowym organom karnym w ramach postępowania karnego w sprawie o umyślne przestępstwo finansowe lub innego postępowania sądowego;
- Udzielanie informacji federalnym władzom podatkowym zgodnie z § 8 Kontenregister und Konteneinschaugesetz (ustawy o ewidencji kont i kontroli kont);
- Rejestracja rozmów telefonicznych i komunikacji elektronicznej dotyczącej zleceń klienta;
- Prowadzenie list poufnych informacji wewnętrznych.
- Ocena i zarządzanie ryzykiem.
- Sprawdzanie zdolności kredytowej, na przykład przy udzielaniu pożyczek. 

  • w ramach udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach (np. udostępnianie danych odbiorcom wskazanym w zgodzie, wysyłanie newsletterów), przetwarzanie będzie odbywać się wyłącznie w zakresie i celu określonym w formularzu zgody.

Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Oznacza to, że wycofanie przez Państwa zgody nie będzie miało wpływu na ważność naszych czynności przetwarzania, które zostały zrealizowane przed podjęciem przez Państwa decyzji o wycofaniu zgody.  

  • w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może być prowadzone w celu ochrony uzasadnionych interesów Banku lub osób trzecich. Przykłady takich sytuacji to: 

- Konsultacja i wymiana danych z biurami informacji kredytowej (na przykład Österreichischer Kreditschutzverband 1870) w celu oceny zdolności kredytowej lub ryzyka niewypłacalności 

- Przegląd i optymalizacja procedur analizy potrzeb i bezpośredniego kontaktu z klientem 

- Monitorowanie wideo w celu ochrony klientów i pracowników 

- Rejestracja określonych rozmów telefonicznych (dotyczących zamówień; dodatkowo w celach kontroli jakości lub reklamacji) 

- Działania mające na celu zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dalszy rozwój usług i produktów 

- Działania mające na celu ochronę klientów, pracowników oraz zabezpieczenie mienia Raiffeisen Bank International oraz zapobieganie, ograniczanie i dochodzenie w sprawach o charakterze kryminalnym 

- Monitorowanie obszarów bankowych dostępnych publicznie (w szczególności kasy, sejfy, poczekalnie, korytarze, klatki schodowe, przestrzenie wind, wejścia wewnętrzne/zewnętrzne, elewacje, garaże) oraz bankomatów (również poza budynkiem banku) 

 -Rejestracja określonych rozmów telefonicznych (w celach kontroli jakości lub reklamacji) 

- Działania mające na celu kontrolę prowadzenia działalności oraz dalszy rozwój usług i produktów 

- Działania mające na celu ochronę klientów, pracowników oraz mienia banku 

- Działania w zakresie monitorowania transakcji w celu wykrywania oszustw, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz przestępstwom oraz zapobiegania nadużyciom na rynku. Jednocześnie przeprowadzane są oceny danych (między innymi w transakcjach płatniczych). Te działania służą również Twojej ochronie 

- Przetwarzanie danych w celach ścigania przestępstw 

- Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach sądowych 

- Zapewnienie bezpieczeństwa IT i działania systemów informatycznych banku 

- Zapobieganie i ściganie przestępstw

  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu RBI (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest marketing bezpośredni usług własnych

Przetwarzanie Twoich danych przez RBI w celu: 

- udostępniania Ci indywidualnych informacji i ofert od RBI oraz firm wymienionych poniżej, których produkty i usługi są zarządzane lub dostarczane przez RBI 

- opracowywania usług i produktów dostosowanych do Twoich zainteresowań i sytuacji życiowej, opiera się na naszym uzasadnionym interesie w zakresie marketingu naszych usług. Ocena danych w tym celu odbywa się tylko do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec tego. 

Przetwarzaniu podlegają następujące dane, które RBI zebrał sam, albo które  przekazałeś  RBI: 

Dane osobowe / dane podstawowe

Płeć, tytuł, imię i nazwisko, data urodzenia, kraj urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny, status podatkowy, wykształcenie, zawód, pracodawca, dane takie jak dane z prawa jazdy, dane dotyczące dochodów, adres i inne informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu, adres e-mail i adres korespondencyjny, informacje o położeniu geograficznym, klasa ryzyka papierów wartościowych zgodnie z profilem inwestora, sytuacja mieszkaniowa, takie jak wynajem lub posiadanie nieruchomości oraz rodzaj nieruchomości, relacje rodzinne, liczba osób w gospodarstwie domowym, rachunki domowe, wewnętrzne oceny, takie jak ocena sytuacji dochodów i wydatków oraz sytuacji aktywów i pasywów przez RBI.

Dane dotyczące produktów i usług RBI, z których korzystasz

- obciążenia i wpłaty oraz zaległości na kontach i pożyczkach,
- oprocentowanie oraz opłaty lub prowizje pobierane w związku z tymi usługami,
- sposób dokonywania płatności, w tym opcje, z których można skorzystać przy składaniu zamówienia
- transakcje płatnicze przychodzące i wychodzące, odbiorcy i nadawcy, pośrednicy przekazujący zlecenia płatnicze, kwota, cel i referencje płatności, referencje płatnika,
- inwestowanie, oszczędzanie, transakcje na papierach wartościowych oraz rachunkach papierów wartościowych, w tym szczegóły dotyczące posiadanych papierów wartościowych. 

Dane związane z usługami, stroną internetową i komunikacją

Dane dotyczące korzystania z usług elektronicznych i stron internetowych, funkcji stron internetowych i aplikacji, a także wiadomości e-mailowych między Tobą a RBI, informacje o przeglądanych stronach internetowych lub treściach oraz odwiedzonych linkach, w tym zewnętrznych stronach internetowych, czasie odpowiedzi na treści lub błędach podczas pobierania, oraz okresie korzystania z witryn i informacji na temat korzystania i subskrypcji biuletynów RBI. Te informacje są gromadzone za pomocą technologii automatycznych, takich jak pliki cookie lub piksele śledzące (counting pixels) używane do rejestrowania wiadomości e-mailowych lub stron internetowych) lub web-tracking tj. rejestrowanie i analiza zachowań podczas przeglądania strony internetowej oraz za pomocą zewnętrznych dostawców usług lub oprogramowania (np. Google Analytics).

Dane dotyczące kont i rachunków papierów wartościowych, o które zwrócono się online 

Dane dotyczące informacji o kontach i rachunkach papierów wartościowych, o które zwrócono się online za pośrednictwem dostawców usług, dane tych dostawców usług, treść, cel i częstotliwość zapytań oraz treść udzielonych informacji.

Dane techniczne urządzeń końcowych użytkownika

Informacje dotyczące urządzeń i systemów używanych do dostępu do stron internetowych, portalów, aplikacji lub innych środków komunikacji, takie jak adresy protokołu internetowego (IP), rodzaje i wersje systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, oraz dodatkowe identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, informacje o lokalizacji oraz inne porównywalne dane dotyczące urządzeń i systemów.

Komu możemy udostępniać dane?

W ramach Banku dane są udostępniane odpowiednim jednostkom lub pracowników, zgodnie z ich potrzebami w celu spełnienia ich obowiązków umownych, prawnych i/lub regulacyjnych oraz uzasadnionych interesów. Ponadto, dane mogą być udostępniane dostawcom zewnętrznym (w szczególności dostawcom usług IT i back-office), tak długo i w takim zakresie, jakiego potrzebują do wykonania odpowiednich usług. Wszystkie podmioty przetwarzające dane są zobowiązane umownie do zachowania poufności danych i przetwarzania ich w celu świadczenia usług. 

Jeśli istnieje obowiązek prawny lub regulacyjny, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy i instytucje publiczne (np. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Bank Centralny, Narodowy Bank Austrii, Austriacka Komisja Nadzoru Finansowego, organy nadzoru rynku finansowego innych państw członkowskich UE, organy podatkowe itp.), a także nasz Bank i audytorzy. 

W odniesieniu do przekazywania danych innym podmiotom trzecim, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że RBI jako austriacki bank jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy bankowej zgodnie z § 38 ustawy o bankowości (Bankwesengesetz BWG) i jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji i faktów dotyczących klienta, które zostały nam powierzone lub udostępnione w związku z relacją biznesową. RBI może ujawnić takie dane osobowe jedynie w przypadku, gdy udzieliłeś nam na to pisemnego i wyraźnego zwolnienia z tajemnicy bankowej lub gdy Bank jest prawnie zobowiązany do takiego ujawnienia. Odbiorcami danych osobowych w tym kontekście mogą być inne instytucje kredytowe i finansowe lub podobne podmioty. Udostępniamy tym odbiorcom jedynie te dane, które są nam potrzebne do prowadzenia relacji biznesowej z Tobą. W zależności od odpowiedniej umowy, odbiorcami mogą być na przykład bank korespondent, giełdy, banki depozytowe, biura informacji kredytowej lub inne spółki powiązane z Bankiem (z powodu obowiązku regulacyjnego lub prawnego). Kolejnymi odbiorcami mogą być instytucje, którym udzieliłeś zgody na przekazanie odpowiednich danych osobowych (zgoda na przetwarzanie danych, zwolnienie tajemnicy bankowej). 

Przekazanie danych do państw spoza UE lub EOG (tzw. kraje trzecie) będzie miało miejsce jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań umownych, jest to wymagane przez prawo, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody lub w celach przetwarzania przez podmiot przetwarzający.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do kraju, w którym nie ma decyzji o adekwatności wydanej przez Komisję Europejską, otrzymujące korporacje - oprócz instrukcji na piśmie - będą zobowiązane do przestrzegania standardów ochrony danych wynikających z RODO przez odpowiednie zabezpieczenia (np. poprzez wdrożenie Standardowych Klauzul Umownych UE i innych środków uzupełniających, jeśli to konieczne, w celu zapewnienia zgodności z unijnym poziomem ochrony danych osobowych). Na żądanie będziesz mógł otrzymać kopie tych zabezpieczeń. 

Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez cały okres trwania całego stosunku handlowego (rozpoczynając od zawarcia umowy, jej wykonania i kończąc na zakończeniu) oraz zgodnie z obowiązkiem przechowywania i dokumentowania, wymaganym przez prawo, w szczególności zgodnie z poniższymi austriackimi przepisami prawnymi: kodeksem handlowym (Unternehmensgesetzbuch, UGB), federalnym kodeksem podatkowym (Bundesabgabenordnung, BAO), ustawą o bankowości (Bankwesengesetz BWG), ustawą o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy na rynku finansowym (Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, FM-GwG) i ustawą o nadzorze nad papierami wartościowymi (Wertpapieraufsichtsgesetz, WAG), które mają zastosowanie do naszej działalności jako austriackiego banku - w pierwszej kolejności.

Ponadto, przechowywanie danych podlega również ustawowym terminom przedawnienia, na przykład zgodnie z austriackim ogólnym kodeksem cywilnym (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) i w niektórych przypadkach może trwać nawet do 30 lat (stosowny okres przedawnienia w praktyce wynosi 3 lata). 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody - zaprzestaniemy przetwarzania tych danych niezwłocznie po otrzymaniu Ciebie wniosku o wycofanie zgody lub - jeżeli zgoda została udzielona na czas określony - do czasu upływu okresu ważności zgody. O ile nie zostanie ona przez Ciebie wcześniej odwołana, zgoda zostanie uznana za odwołaną najpóźniej po okresie 10 lat od zakończeniu stosunku umownego. 

Jakie prawa w zakresie ochrony danych osobowych mi przysługują?

Masz następujące prawa:

Pani/Pana prawo

Na czym to polega?

Prawo do dostępu do swoich danych osobowychMasz prawo do uzyskania informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Na Twoje życzenie przekażemy kopię danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.  
Prawo do sprostowaniaMożesz zażądać od nas poprawienia swoich danych osobowych, jeśli Twoim zdaniem są one nieprawidłowe. Możesz  zażądać poprawienia niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych. Zanim zaktualizujemy Twoje dane, możemy potrzebować sprawdzić dokładność nowych danych osobowych, które nam  
podasz. 
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) Możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe z Banku w przypadku, gdy (i) dane nie są już potrzebne do pierwotnego celu (i nie istnieje nowy zgodny z prawem cel), (ii) podstawą prawną przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą; osoba ta wycofuje tę zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna, (iii) osoba, której dane dotyczą, wykonuje prawo do sprzeciwu, a administrator nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do kontynuowania przetwarzania, (iv) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) usunięcie danych jest niezbędne do zachowania zgodności z prawem UE lub właściwym prawem krajowym, lub (vi) dane zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi dzieciom (jeśli dotyczy), gdzie zastosowanie mają szczególne wymogi dotyczące zgody. 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych W pewnych sytuacjach określonych przepisami prawa możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: (i) uważasz, że przetwarzane dane osobowe są niedokładne, na okres umożliwiający administratorowi danych zweryfikowanie dokładności danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak nie chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, lecz jedynie ograniczyli ich wykorzystanie; (iii) w przypadku, gdy administrator danych nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów wymienionych powyżej w punkcie 3, ale dane są potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub (iv) zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą. 
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaJeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, możesz wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W każdej chwili możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Możemy wówczas poprosić o wskazanie konkretnego celu przetwarzania, wobec którego wnosisz sprzeciw oraz ewentualnie innych okoliczności przewidzianych prawem.
Prawo do przenoszenia danychJeśli przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie lub wykonaniu umowy i jest podejmowane przy użyciu zautomatyzowanych środków, możesz zażądać otrzymania lub przekazania innej organizacji, w formie nadającej się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które przekazałeś /-aś RBI.
Prawo do wycofania zgodyMożesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy są one przetwarzane przez RBI na podstawie Twojej zgody. Prosimy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przez nas danych dokonanego przed wycofaniem zgody.
Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniaMasz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące osoby, której dane dotyczą, lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę, 
której dane dotyczą. Możesz zażądać od nas przedstawienia wyjaśnienia decyzji podjętej po takiej ocenie, przeprowadzenia sprawdzenia przez człowieka zautomatyzowanej decyzji, którą podejmujemy  (jeśli takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest realizowane), możesz  wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować taką decyzję. 
Prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych oraz zwrócenia się do właściwych sądów powszechnych.

Możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje prawa do prywatności są naruszane przez RBI lub jeśli ucierpiałeś w wyniku bezprawnego przetwarzania Twoich danych osobowych przez RBI. 

Skargi można kierować do Austriackiego Urzędu Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, Austria, www.dsb.gv.at. Alternatywnie można również wybrać złożenie skargi do lokalnego organu ochrony danych, w szczególności w kraju swojego zamieszkania. W Polsce takim lokalnym organem ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres e-mail: kancelaria(at)uodo.gov.pl


W jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw?

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw określonych w poprzednim punkcie, mogą się Państwo skontaktować z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na początku strony, np. za pośrednictwem adresu e-mail: datenschutz(at)rbinternational.com

Ze względów bezpieczeństwa nie będziemy mogli zająć się Państwa wnioskiem, jeśli nie będziemy pewni Państwa tożsamości. Z tego powodu możemy poprosić Państwa o wykazanie swojej tożsamości w momencie składania wniosku o skorzystanie z przysługujących Państwu praw w RDB. RDB zazwyczaj nie pobiera opłat za korzystanie z praw. Jednakże, zgodnie z prawem, możemy pobrać uzasadnioną opłatę lub odmówić podjęcia działań w związku z Państwa żądaniem, jeśli jest ono w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne. 

Czy jestem zobowiązany do przekazania RDB swoich danych osobowych? 

W ramach stosunku umownego, muszą Państwo przekazać nam wszystkie dane osobowe, które są niezbędne do nawiązania i utrzymania relacji gospodarczej z Państwem, a także te dane, których gromadzenie jest wymagane przez prawo. Jeśli nie podadzą nam Państwo tych danych, z reguły odmówimy albo zawarcia, albo wykonania umowy, albo nie będziemy mogli wykonać istniejącej umowy lub możemy być zmuszeni do rozwiązania takiej umowy. 

Nie są Państwo jednak zobowiązani do podania nam swoich danych, jeśli nie są one niezbędne do wykonania umowy lub nie są wymagane przez prawo lub inne regulacje. 

Czy istnieje zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu artykułu 22 RODO w celu ustanowienia i/lub prowadzenia relacji biznesowej. Profilowanie w rozumieniu artykułu 4 ust. 4 RODO nie ma miejsca. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wykorzystując wszelkie dostępne nam możliwości techniczne i organizacyjne, dokładamy szczególnych starań, aby przechowywać dane osobowe użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. W przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych; dlatego nie zalecamy korzystanie ze zwykłej poczty do przesyłania poufnych informacji.