Czym są certyfikaty?


Certyfikaty strukturyzowane są papierami wartościowymi, których instrumentem bazowym są: akcje, indeksy akcji, surowce. Mogą posiadać mechanizm ochrony kapitału, aby zaspokoić potrzebę bezpieczeństwa inwestorów. W zależności od wybranego certyfikatu, kapitał może być chroniony częściowo lub w całości. Dzięki certyfikatom strukturyzowanym możliwe jest czerpanie zysków na rynku w trendzie bocznym lub spadkowym. Są to istotne zalety w porównaniu z inwestycjami bezpośrednio np. w akcje lub ETFy (Exchange Traded Fund).

Czytaj więcej

Proszę dostosować ustawienia plików cookie, aby zezwolić na filmy z YouTube lub rozpocząć film tutaj: Link zewnętrzny do video na YouTube

Kategorie produktów

Filter:

Certyfikaty z ochroną kapitału

Oczekiwania:

Łączą w sobie możliwość zarabiania na rynkach kapitałowych z pełną ochroną kapitału. Dlatego są interesującą formą inwestycji dla Inwestorów ceniących sobie bezpieczeństwo zainwestownych środków. Należy mieć jednak na uwadze, że pełna ochrona kapitału obowiązuje wyłącznie na koniec trwania certyfikatu.

Certyfikaty bonusowe

Oczekiwania:

Najlepiej sprawdzają się na rynkach o dominującym trendzie bocznym. Dzięki wbudowanemu buforowi bezpieczeństwa pozwalają one bowiem na czerpanie zysków nawet w przypadku spadku cen instrumentu bazowego. Inwestorzy narażeni są na ewentualne straty jedynie przy spadkach cen o większym zasięgu, o ile cena instrumentu bazowego naruszy wcześniej ustalone poziomy.

Certfikaty ekspresowe

Oczekiwania:

Łączą w sobie szansę na atrakcyjną stopę zwortu z możliwością wcześniejszego - automatycznego wykupu. Najlepiej sprawdzają się na rynkach w trendzie bocznym, lekko wzrostowym. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi pozwalającemu na kumulacje kuponów odsetkowych (w sytuacji gdy nie doszło do wcześniejszego wykupu), dłuższy okres oznacza możliwość wyższej stopy zwrotu.

Certyfikaty odwrotnie zamienne

Oczekiwania:

Stanowią połączenie atrakcyjnego stałego oprocentowania z krótkim terminem inwestycji. Klasyczne certyfikaty odwrotnie zamienne  pozwalają inwestorom czerpać zyski przy umiarkowanych wzrostach cen instrumentu bazowego, natomiast certyfikaty odwrotnie zamienne typu ”Protect” oferują możliwość czerpania zysków przy umiarkowanych spadkach cen instrumentu bazowego. Nabywcy certyfikatów odwrotnie zamiennych muszą jednak liczyć się z możliwością  zamiany posiadanych certyfikatów na akcje emitenta instrumentu bazowego.

Certfikaty indeksowe Tracker

Oczekiwania:

Certyfikaty indeksowe long i short (trackery) dają możliwość inwestowania zarówno na wzrostach jak i spadkach cen akcji, indeksów lub surowców. Inwestorzy uczestniczą w zmianie ceny instrumentu bazowego. Jeśli instrument bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu, lub jeśli instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy, może dojść do odchyleń ceny certyfikatu vs notowania aktywa bazowego.

Certyfikaty Dyskontowe

Oczekiwania:

Inwestycja w certyfikat dyskontowy umożliwia niejako nabycie danego instrumentu bazowego z określonym dyskontem W związku z tym certyfikaty dyskontowe są kwotowane poniżej ceny rynkowej instrumentu bazowego.

W zamian za dyskonto udział inwestora we wzroście kursu instrumentu  bazowego jest ograniczony limitem górnym.

Certyfikaty Faktor

Oczekiwania:

Dają możliwość zlewarowanego udziału we wzrostach lub spadkach notowań instrumentu bazowego. Charakteryzuje je stały poziom dźwigni finansowej oraz brak tzw. mechanizmu knock-out (jak w certyfikatach turbo). Certyfikaty faktor nie mają okreśłonej daty zapadalności. Z uwagi na dżwignię finansową nawet niewielkie ruchy cenowe aktywa bazowego, niezgodne z opinią rynkową inwestora mogą prowadzić do utraty znacznej części zainwestowanego kapitału lub nawet do całkowitej straty. Jeśli instrumentem bazowym certyfikatu jest kontrakt futures (np. na surowce), należy wziąć pod uwagę kwestię rolowania. Inwestorzy są również narażeni na ryzyko walutowe, jeśli waluta instrumentu bazowego jest inna niż waluta certyfikatu faktor. Certyfikaty faktor nie są przeznaczone do inwestycji długoterminowych.

Certyfikaty Turbo

Oczekiwania:

Umożliwają Inwestorom lewarowany udział w zmianie ceny instrumentu bazowego. Certyfikaty turbo long dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków na rynkach znajdujących się w trendzie wzrostowym, a turbo short na rynkach w trendzie spadkowym.W przypadku gdy kurs instrumentu bazowego dotknie lub przekroczy poziom bariery (poziom knock-out), certyfikat turbo ulega zamknięciu przed terminem wykupu, co może przełożyć się na całkowitą stratę zainwestowanego kapitału.

Bariera oraz cena wykonania są poddawane codziennym dopasowaniom. Jeśli instrument bazowy notowany jest w walucie innej niż waluta certyfikatu lub jeśli instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy (kwestia rolowania), może dojść do odchyleń ceny certyfikatu vs notowania aktywa bazowego.

Warranty

Oczekiwania:

Warranty to rodzaj inwestycji, która może przynieść znaczne korzyści inwestorom gotowym na większe ryzyko. Pozwalają one inwestorom na wykorzystanie niewielkiego kapitału, aby potencjalnie zyskać znacznie na zmianach cen aktywów bazowych. Służą one zarówno jako instrument zabezpieczający, jak i do spekulacji na wzrosty lub spadki rynku. Posiadając warrant, inwestor ma prawo, ale nie obowiązek, kupić (call) lub sprzedać (put) aktywo bazowe po ustalonej cenie oraz w określonym przedziale czasowym (amerykański styl wykonania) lub w konkretnym momencie (europejski styl wykonania).

Wideo