Etický kodex CoC

RBI se snaží nejen poskytovat vysoce kvalitní bankovní služby, ale také se zavazuje k udržitelnému řízení společnosti a s tím související sociální a environmentální odpovědnosti. Naše role dlouhodobého partnera ekonomiky se vyznačuje odpovědností vůči všem zainteresovaným stranám, především vůči našim zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, akcionářům a společnosti jako celku.

Kodex chování skupiny RBI tvoří základ naší firemní kultury. Tento Kodex chování je interně závazný pro skupinu RBI, ale nezakládá žádná práva ani povinnosti pro třetí strany vůči členům skupiny RBI.

Od osob, které poskytují služby skupině RBI nebo pro ni jinak pracují, jakož i od všech ostatních obchodních partnerů skupiny RBI se očekává, že budou souhlasit s Kodexem chování dodavatelů skupiny RBI jako závaznou součástí smlouvy a budou dodržovat všechna pravidla a normy v něm obsažené.

Kodex chování skupiny RBI (CoC)