Etický kódex

RBI sa snaží nielen poskytovať vysokokvalitné bankové služby, ale zaväzuje sa aj k udržateľnému riadeniu spoločnosti a s tým súvisiacej sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Naša úloha dlhodobého partnera hospodárstva sa vyznačuje zodpovednosťou voči všetkým zainteresovaným stranám, predovšetkým voči našim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, akcionárom a spoločnosti ako celku.

Kódex správania skupiny RBI tvorí základ našej podnikovej kultúry. Tento kódex správania je interne záväzný pre skupinu RBI, ale nezakladá žiadne práva ani povinnosti pre tretie strany vo vzťahu k členom skupiny RBI.

Od osôb, ktoré poskytujú služby alebo inak pracujú pre skupinu RBI, ako aj od všetkých ostatných obchodných partnerov skupiny RBI sa očakáva, že budú súhlasiť s Kódexom správania dodávateľov skupiny RBI ako záväznou súčasťou zmluvy a budú dodržiavať všetky pravidlá a normy v ňom obsiahnuté.

Pravidlá Správania sa (CoC)