Top Pick Top Picks

Certifikáty so zaujímavým pomerom rizika a výnosu

Vzhľadom na širokú ponuku produktov na sekundárnom trhu je dôležité, aby ste si vybrali certifikát, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám na zabezpečenie a vyhovuje situácii na trhu. Aby sme vám uľahčili hľadanie, pravidelne zostavujeme výber certifikátov, ktoré majú v súčasnosti mimoriadne zaujímavý pomer rizika a výnosu.

Všetky certifikáty podliehajú trhu, emitentovi a bail-in riziku. Investície do certifikátov sú spojené s rizikami až po kapitálové straty a vrátane.

Download PDF

* Cena odložená

Capital Protection Certificates: Bond

Capital Protection Certificates: Winner

* Cena odložená

*** Upozorňujeme, že cena podkladového aktíva v posledný deň ocenenia je relevantná pre spätné odkúpenie na konci obdobia a že vyššie uvedené kľúčové údaje predstavujú aktuálny stav. Náklady na nákup sa neberú do úvahy. Informujte sa u svojho makléra.

Cena zaisteného certifikátu podlieha počas doby splatnosti viacerým ovplyvňujúcim faktorom a nemusí sa vyvíjať súčasne s výkonnosťou podkladového aktíva a v súlade s ňou. Medzi takéto ovplyvňujúce faktory patrí napr. intenzita kolísania ceny podkladového aktíva (volatilita), úrokové sadzby, solventnosť emitenta alebo zostávajúca doba splanosti. V prípade nepriaznivej výkonnosti podkladového aktíva alebo nárastu úrokových sadzieb počas doby splatnosti môže cena zaisteného certifikátu klesnúť pod emisnú cenu alebo dohodnutú sumu zaistenia istiny. Zaistenie istiny nominálnej hodnoty platí výhradne ku dňu splatnosti. Strata hodnoty v dôsledku inflácie nie je krytá zaistením istiny. Ďalšie informácie o príležitostiach a rizikách nájdete v príslušnom produktovom priečinku.

 

Bonusové certifikáty na indexy: potenciálna návratnosť investície

Bonusové certifikáty s kupónom - Podklad: Indexy

Bonusové certifikáty – Podklad: Akcie

* Cena odložená
** V prípade, že certifikát má viac ako jeden podkladový nástroj, je znázornený ten s najhoršou výkonnosťou.

Expresné certifikáty

* Cena odložená

* Cena odložená
** V prípade, že certifikát má viac ako jeden podkladový nástroj, je znázornený ten s najhoršou výkonnosťou.
DISCLAIMER

Toto je reklama. Tieto nezáväzné informácie nepredstavujú poradenstvo, odporúčanie, ani výzvu na vykonanie transakcie. Prezentácia má všeobecný charakter, nezohľadňuje osobné okolnosti potenciálnych investorov a preto nemôže nahradiť individuálny investičný a investične orientovaný poradenský a rizikový prehľad. Táto reklama nebola pripravená v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodlieha zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov), ktorý je v súlade s rakúskym zákonom o kapitálovom trhu a bol schválený príslušnými orgánmi (CSSF, FMA), je k dispozícii na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom. Schválenie Základného prospektu by sa nemalo vykladať ako potvrdenie finančného nástroja opísaného v tomto dokumente príslušnými orgánmi. Odporúčame prečítať si prospekt pred prijatím investičného rozhodnutia. Dôležité dodatočné informácie o popisovaných produktov (predovšetkým ich príležitosti a riziká) nájdete na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG na adrese www.raiffeisenzertifikate.at/sk/; najmä schválený Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov) nájdete na adrese raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom a pod “Klientské informácie a regulačné otázky”. Orgány dohľadu: Rakúsky úrad pre finančný trh (FMA), Európska centrálna banka (ECB). Tiráž podľa rakúskeho zákona o médiách: Vlastníkom a vydavateľom médií je Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň/Rakúsko.