Krótko o certyfikatach


Certyfikaty strukturyzowane to papiery wartościowe emitowane przez banki, których instrumentem bazowym mogą być: akcje, indeksy akcji lub surowce. Certyfikaty są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i podlegają swobodnemu obrotowi (płynność zapewnia animator). Certyfikaty posiadają określone profile wypłat, dzięki czemu mają jasny i przejrzysty sposób działania, dając jednocześnie możliwość generowania zysków w każdym trendzie rynkowym. Certyfikaty strukturyzowane dzielą się na dwie grupy w zależności od poziomu ryzyka oraz specyfiki związanej z profilem wypłaty. Są to certyfikaty inwestycyjne oraz lewarowane.

Do grupy certyfikatów inwestycyjnych zaliczają się certyfikaty z pełną ochroną kapitału w dniu wykupu oraz certyfikaty z tzw. warunkową ochroną kapitału tj. certyfikaty bonusowe, ekspres, odwrotnie zamienne i dyskontowe. Wybór odpowiedniego rodzaju certyfikatu ma kluczowe znaczenie w kontekście ryzyka utraty zainwestowanego kapitału.

Do grupy certyfikatów lewarowanych zaliczają się certyfikaty turbo oraz certyfikaty faktor. Certyfikaty te posiadają wbudowaną dźwignię finansową, przez co stanowią ryzykowną formę inwestycji. Certyfikaty lewarowane są przeznaczone dla inwestorów posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynkach finansowych, akceptujących wysokie ryzyko i posiadających bardzo krótki horyzont inwestycyjny

Podobnie jak standardowe obligacje bankowe, certyfikaty podlegają "ryzyku emitenta" i bail-in. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj : ryzyko emitenta / Bail-in.  Certyfikaty nie są objęte systemem ochrony depozytów. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Bank International AG może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do opisanego instrumentu finansowego, na przykład w przypadku niewypłacalności (ryzyko emitenta) lub oficjalnej dyrektywy (Bail-in). Wówczas możliwa jest całkowita utrata zainwestowanego kapitału.


 

Najlepsze i najsłabsze wyniki – instrumenty bazowe

Najlepsze i najsłabsze wyniki – przegląd certyfikatów

Więcej informacji można znaleźć w Prospekcie Podstawowym (z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych uzupełnień) zatwierdzonym przez właściwe organy - opublikowanym pod adresem raiffeisenzertifikate.at/pl/prospektyemisyjne-papierow-wartosciowych/. Zalecamy przeczytanie Prospektu w połączeniu z Warunkami Końcowymi i dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.