Warranty opcyjne notowane na GPW - nowe możliwości tradingu

Warranty opcyjne notowane na GPW - nowe możliwości tradingu

359 nowych warrantów opcyjnych dostępnych na GPW od 26 marca br.

Reklama

Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wprowadził na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, warranty opcyjne których instrumentem bazowym są akcje 9 polskich spółek oraz 3 indeksy:

Kompletna lista instrumentów znajduje się na stronie Emitenta w sekcji Certyfikaty.

Serdecznie zapraszamy na relację z debiutu warrantów na GPW.

Lista indeksów:
 
 

LICZBA DOSTĘNYCH INSTRUMENTÓW

NAZWA INSTRUMENTU BAZOWEGO I MIESIĄC WYGASANIA

Call

Put

ŁĄCZNIE

Allegro.eu SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

Bank Pekao SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

CD Projekt SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

DAX® (TR) EUR

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

Dino Polska SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

KGHM Polska Miedz SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

mWIG40

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

Orlen SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

Pepco Group NV

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

PKOBP

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

PZU SA

15

15

30

czerwiec

5

5

10

grudzień

5

5

10

wrzesień

5

5

10

WIG20

14

15

29

czerwiec

5

5

10

grudzień

4

5

9

wrzesień

5

5

10

ŁĄCZNIE

179

180

359


Warranty to instrumenty finansowe z rodziny certyfikatów strukturyzowanych,  emitowane przez banki (w tym przypadku przez Raiffeisen Bank International AG), będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Profil wypłaty warrantów, jest zbliżony do profilu wypłaty opcji, ale posiadacz warrantu zawsze ponosi ryzyko kredytowe emitenta (banku).

Warranty to rodzaj inwestycji, która może przynieść znaczne korzyści inwestorom gotowym na większe ryzyko. Pozwalają one inwestorom na wykorzystanie niewielkiego kapitału, aby potencjalnie zyskać znacznie na zmianach cen aktywów bazowych. Służą one zarówno jako instrument zabezpieczający, jak i do spekulacji na wzrosty lub spadki rynku.

Raiffeisen Bank International jest emitentem warrantów na wybrane polskie akcje oraz na indeksy: WIG20, mWIG40 oraz DAX® z terminami wygasania co kwartał, analogicznie do kontraktów futures na akcje i indeksy.

Warranty umożliwiają inwestorom lubiącym ryzyko uzyskanie nieproporcjonalnie dużych korzyści ze wzrostów lub spadków cen aktywa bazowego przy niewielkim nakładzie kapitałowym. Posiadając warrant, inwestor ma prawo, ale nie obowiązek, kupić (call) lub sprzedać (put) aktywo bazowe po ustalonej cenie oraz w określonym przedziale czasowym (amerykański styl wykonania) lub w konkretnym momencie (europejski styl wykonania).

Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu oraz zapoznanie się ryzykami związanymi z inwestycją w warranty. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat warrantów dostępnymi w sekcji edukacja.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :⚠️ Ryzyko emitenta / Bail-in

Certyfikaty nie podlegają systemowi ochrony depozytów. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Bank International AG może nie być w stanie spełnić swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do opisanego instrumentu finansowego, na przykład w przypadku niewypłacalności (ryzyko emitenta) lub oficjalnej dyrektywy (Bail-in). Możliwa jest całkowita utrata zainwestowanego kapitału - dodatkowe informacje →

 

 

Przykładowe produkty:
  • Nazwa: Call Allegro.eu SA
  • ISIN: AT0000A3B780
  • Dzień pierwszej wyceny: 08.03.2024
  • Czas trwania: 0 lat
    (Data zapadalności: 26.06.2024)
  • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem raiffeisencertificates.com/en/customer-information/. Organy regulacyjne: Austrian Financial Market Authority (FMA), European Central Bank (ECB). Nadruk zgodnie z austriackim prawem medialnym: Właścicielem i producentem mediów jest Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wiedeń/Austria.