Certyfikaty Bonusowe (EUR) na akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Certyfikaty Bonusowe (EUR) na akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.

Subskrypcja Certyfikatów w dniach 09.08.2023 – 29.08.2023 r.

Reklama

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 09.08.2023 – 29.08.2023 r. za pośrednictwem placówek POK IPOPEMA Securities S.A. telefonicznie oraz internetowo, można składać zapisy na Certyfikaty Bonusowe (EUR) na akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A. (AT0000A36GA6). Certyfikaty są przeznaczone dla Inwestorów, którzy na koniec trwania inwestycji nie oczekują spadku kursu akcji KGHM Polska Miedź S.A. większego niż 29,99% w stosunku do ceny zamknięcia akcji z początkowej daty wyceny.

Certyfikat Bonusowy jest produktem bez ochrony kapitału, wypłacającym na koniec inwestycji jeden stały kupon odsetkowy w wysokości 13,3%. Certyfikat zapewnia mechanizm ochronny w postaci bariery pod warunkiem, że kurs akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A. będzie powyżej poziomu bariery w dniu obserwacji tj. ostatecznej dacie wyceny. Forma wykupu, w terminie zapadalności Certyfikatu, zależy natomiast od ceny zamknięcia instrumentu bazowego w ostatecznej dacie wyceny i nastąpi poprzez wypłatę kwoty bonusu (jeżeli kurs zamknięcia będzie wyższy od poziomu bariery) lub przez fizyczną dostawę instrumentu bazowego (jeżeli kurs zamknięcia będzie równy lub niższy od poziomu bariery).

Inwestor przed podjęciem decyzji powinien zapoznać się z Warunkami Końcowymi nr 47771
z dnia 08.08.2023 r. oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestora (KID) znajdującymi się na stronie produktu. Pogrubione wyrażenia opisane są szczegółowo poniżej.

Najważniejsze informacje dotyczące oferty:
 
 • Instrument bazowy:
  akcje spółki KGHM Polska Miedź S.A.
 • Kupon odsetkowy:
  13,3% (na koniec inwestycji)
 • Data płatności kuponu: 01.09.2025
 • Kwota bonusu: 1.000 EUR
 • Ochrona kapitału: brak
 • Poziom bariery:
  70% początkowej ceny referencyjnej, tj. kursu zamknięcia akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A. w początkowej dacie wyceny
 • Okres inwestycji: 
  2 lata
 • Zapisy:
  09.08.2023 – 29.08.2023 r.
 • Początkowa data wyceny: 30.08.2023
 • Ostateczna data wyceny: 27.08.2025
 • Termin zapadalności: 01.09.2025
 • ISIN: AT0000A36GA6
 • Podmiot przymujący zapisy i wpłaty:
  IPOPEMA Securities S.A.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 578 56 33

Zespół Raiffeisen Certificates

Przykładowe produkty:
 • Nazwa: Certyfikaty Bonusowe (EUR) KGHM Polska Miedz SA
 • ISIN: AT0000A36GA6
 • Dzień pierwszej wyceny: 30.08.2023
 • Czas trwania: 2 lata
  (Dzień wykupu: 01.09.2025)
 • Notowanie: Warszawa
Zastrzeżenia prawne
Powyższe informacje mają charakter promocyjno-informacyjny, nie stanowią oferty sprzedaży, porady inwestycyjnej, rekomendacji ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania papierów wartościowych. Prezentacja ma charakter ogólny, nie uwzględnia osobistej sytuacji potencjalnych inwestorów i dlatego nie może zastąpić indywidualnego doradztwa dla inwestorów ani doradztwa inwestycyjnego oraz omówienia ryzyk. Niniejsza informacja o charakterze promocyjno-informacyjnym nie została przygotowana zgodnie z przepisami prawa promującymi niezależność analiz rynkowych i nie podlega zakazowi handlu wynikającemu z rozpowszechnienia analiz rynkowych. Prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) zgodny z austriacką ustawą o rynku kapitałowym i zatwierdzony przez właściwe organy (CSSF, FMA) jest dostępny na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG (www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/). Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez właściwe organy nie należy rozumieć jako zatwierdzenia przez właściwe organy opisanych w nim instrumentów finansowych. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne dodatkowe informacje na temat opisanych produktów (w szczególności ich możliwości i ryzyka) można znaleźć na stronie internetowej Raiffeisen Bank International AG pod adresem www.raiffeisencertificates.com/pl/; w szczególności zatwierdzony prospekt podstawowy (wraz z wszelkimi suplementami) można znaleźć pod adresem (www.raiffeisenzertifikate.at/pl/prospekty-emisyjne-papierow-wartosciowych/) oraz w części "Informacje dla klientów i kwestie regulacyjne" pod adresem www.raiffeisencertificates.com/en/customer-information/.