Nasza zrównoważona oferta produktów


Czy może być zielone? Nasze zrównoważone produkty spełniają wszystkie kryteria zrównoważonego rozwoju dla certyfikatów Raiffeisen.

 

Dlaczego wspieramy Cię w zrównoważonym inwestowaniu


Jedno jest pewne: każdy, kto uwzględnia zrównoważony rozwój przy tworzeniu majątku, bierze na siebie osobistą odpowiedzialność i przyczynia się do zachowania jakości naszego życia oraz jakości życia przyszłych pokoleń. Dlatego też koncept zrównoważonych inwestycji rozwinął się bardzo mocno w ostatnich latach i dziś cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Dla coraz większej liczby inwestorów pozytywny efekt wynikający z uwzględnienia w zarządzaniu aspektów ekologicznych, społecznych i socjalnych odgrywa coraz większą rolę.

Nasza odpowiedzialność wobec środowiska i naszych klientów polega na poddaniu procesu tworzenia certyfikatu ścisłym kryteriom weryfikacji. W centrum naszych działań znajduje się całościowe uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

 

Przez zrównoważony rozwój rozumiemy:

   przyjmowanie odpowiedzialności
w zakresie kluczowych aspektów środowiskowych i społecznych

   działanie z przedsiębiorczą dalekowzrocznością
dla długoterminowego, ekonomicznie pozytywnego wyniku

   tworzenie wartości,
które są dobre dla pokoleń

 


 

OGŁOSZENIE PRAWNE

Certyfikaty Sustainable Raiffeisen uwzględniają główne niekorzystne czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) zgodnie z art. 2 nr 7 lit. c) MiFID II-DVO, (UE) 2021/1253. Nie są to jednak produkty finansowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/2088. Jest to reklama, która nie stanowi porady inwestycyjnej, oferty, rekomendacji ani zaproszenia do złożenia oferty. Kompleksowe informacje na temat instrumentu finansowego oraz jego możliwości i ryzyka - patrz zatwierdzony (podstawowy) prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi suplementami), opublikowany na stronie raiffeisenzertifikate.at/securitiesprospectuses. Dodatkowe informacje również w karcie informacji podstawowych oraz w punkcie "Informacje dla klienta i kwestie regulacyjne" raiffeisenzertifikate.at/customer-information. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia tego instrumentu finansowego przez organ (FMA). Zamierzasz nabyć produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. Zalecamy zapoznanie się z prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Nabywając instrument finansowy, inwestor ponosi ryzyko kredytowe Raiffeisen Bank International AG (RBI). Certyfikat podlega specjalnym regulacjom, które mogą mieć już negatywne skutki w przypadku prawdopodobnego niewywiązania się RBI z umowy (np. zawieszenie wypłaty odsetek) - patrz raiffeisenzertifikate.at/bail-in