Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Reklama

Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Príležitosť získať fixný kupón 6 % nominálnej hodnoty v 1. a 2. roku a kupón vo výške medziročnej zmeny inflácie v 3. až 5. roku

Reklama

Premium protiinflačný bonusový certifikát 2

Ako funguje výplata kupónu:

Fixný kupón vo výške 6 % nominálnej hodnoty (rovný 60 EUR na 1.000 EUR nominálnej hodnoty) sa vypláca v 1. a 2. roku trvania certifikátu.

Inflačný kupón sa vypláca v 3. až 5. roku trvania certifikátu. Výška kupónu za príslušné roky bude určená nasledovne: úroveň inflácie (HICP ex. tobacco v krajinách eurozóny) za mesiac jún príslušného roku sa porovná s úrovňou inflácie za mesiac jún z predchádzajúceho roku a nastane jeden z nasledujúcich scenárov:

 • Inflácia = investorom bude vyplatený kupón rovný percentuálnemu nárastu inflácie za príslušný rok a jeho výška v EUR sa stanoví z nominálnej hodnoty (výška kupónu v EUR = nominálna hodnota x medziročná zmena HICP ex. tobacco v %).
   
 • Deflácia = v prípade, ak bude medziročná zmena HICP ex. tobacco nulová/negatívna, výška kupónu bude 0 a kupón za príslušný rok nebude vyplatený.

Ako funguje splatenie istiny certifikátu:

V úvodný deň ocenenia sa stanoví uzatváracia hodnota indexu MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement ako úvodná  hodnota. Zároveň sa určí bariéra (40 % z úvodnej hodnoty). Počas obdobia pozorovania bariéry od 29.09.2023 (vrátane) do 26.09.2028 (vrátane) sa hodnota podkladového indexu priebežne porovnáva s bariérou. Splatenie certifikátu na konci trvania závisí od výkonnosti podkladového indexu. Vo finálny deň ocenenia môže nastať jeden z nasledujúcich scenárov:

 1. Podkladový index sa vždy nachádzal nad bariérou → splatenie 100 % nominálnej hodnoty
   
 2. Podkladový index aspoň raz dosiahol/narušil bariéru → splatenie 1:1 k výkonnosti indexu (max. 100 % nominálnej hodnoty)

Emisná cena je rovná 100% (nominálna hodnota EUR 1.000) počas upisovacieho obdobia. Ďalšie informácie ako aj Dokument s kľúčovými informáciami nájdete na Produktovej stránke.

Podrobnosti o indexe MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement ako aj aktuálny zoznam spoločností v indexe nájdete na našej stránke.

Pre ďalšie informácie kontaktuje svojho osobného bankára.

Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahraničnej banky

 

 

 

Základné údaje:
 • Názov: Premium protiinflacny bonusovy certifikat 2 Trvalo udržateľný certifikát
 • ISIN: ATSK027PREM7
 • Úvodný deň ocenenia: 28.09.2023
 • Splatnosť: 4,5 roky
  (Deň splatnosti: 29.09.2028)
 • Kótované na burze: Viedeň, Stuttgart
Upozornenie
Toto je reklama. Tieto nezáväzné informácie nepredstavujú poradenstvo, odporúčanie, ani výzvu na vykonanie transakcie. Prezentácia má všeobecný charakter, nezohľadňuje osobné okolnosti potenciálnych investorov a preto nemôže nahradiť individuálny investičný a investične orientovaný poradenský a rizikový prehľad. Táto reklama nebola pripravená v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nepodlieha zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov), ktorý je v súlade s rakúskym zákonom o kapitálovom trhu a bol schválený príslušnými orgánmi (CSSF, FMA), je k dispozícii na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG (raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom/). Schválenie Základného prospektu by sa nemalo vykladať ako potvrdenie finančného nástroja opísaného v tomto dokumente príslušnými orgánmi. Odporúčame prečítať si prospekt pred prijatím investičného rozhodnutia. Dôležité dodatočné informácie o popisovaných produktov (predovšetkým ich príležitosti a riziká) nájdete na webovej stránke Raiffeisen Bank International AG na adrese raiffeisencertificates.at/sk/; najmä schválený Základný prospekt (vrátane prípadných dodatkov) nájdete na adrese (raiffeisenzertifikate.at/sk/prospekty-k-cennym-papierom/) a pod “Klientské informácie a regulačné otázky” na adrese raiffeisenzertifikate.at/sk/o-nas/publikacie/klientske-informacie-a-regulacne-otazky/. Orgány dohľadu: Rakúsky úrad pre finančný trh (FMA), Európska centrálna banka (ECB). Tiráž podľa rakúskeho zákona o médiách: Vlastníkom a vydavateľom médií je Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň/Rakúsko.